verjaring

Home > Woordenlijst > verjaring

Wat is verjaring?

Door verjaring kunnen rechten na het verstrijken van een verjaringstermijn verloren gaan of juist ontstaan (verkrijgende verjaring).

Als een vordering is verjaard, kan nakoming niet meer bij een rechter worden afgedwongen en ontstaat een natuurlijke verbintenis. Als de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van 20 jaren. Meestal zal een rechtsvordering 5 jaar na datum van opeisbaarheid ervan verlopen (Artikel 3:307 e.v. BW). Een rechtsvordering die gaat over een ondeugdelijke (non-conforme) zaak, die niet beantwoordt aan de koopovereenkomst, verjaart door verloop van 2 jaren na kennisgeving daarvan (binnen bekwame termijn) aan de verkoper. Op basis van artikel 6:236 onder g BW is een bepaling in algemene voorwaarden die een wettelijke verjaringstermijn tot minder dan een jaar verkort onredelijk bezwarend jegens een consument.

Artikel 3:99 e.v. BW gaat over verkrijgende verjaring.

Specialismen: