toerekenbare tekortkoming

Home > Woordenlijst > toerekenbare tekortkoming

Wat is een toerekenbare tekortkoming?

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen die de schuldenaar kunnen worden toegerekend (wanprestatie) en tekortkomingen in de nakoming van een verbintenissen die de schuldenaar niet kunnen worden toegerekend (dit speelt bij overmacht).

Een toerekenbare tekortkoming is te wijten aan de schuld van de schuldenaar of komt op basis van de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van de schuldenaar.

Een schuldenaar die toerekenbaar tekortkomt in de nakoming van een overeenkomst en in verzuim is, moet de schade die de schuldeiser daardoor lijdt vergoeden. Als nakoming blijvend onmogelijk is, is verzuim overigens geen vereiste.

Specialismen: