feitelijk beleidsbepaler

Home > Woordenlijst > feitelijk beleidsbepaler

Wat is een feitelijk beleidsbepaler?

In het ondernemingsrecht wordt soms degene die het beleid van de rechtspersoon heeft bepaald of mede heeft bepaald gelijkgesteld met een statutair bestuurder, wat gevolgen heeft voor zijn of haar aansprakelijkheid.

Een voorbeeld van voornoemde gelijkstelling is te vinden in artikel 2:248 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek. Uit dit artikel blijkt dat ook een feitelijk beleidsbepaler (net als een statutair bestuurder) aansprakelijk kan zijn voor het tekort in het faillissement. Iedere statutaire bestuurder is in geval van faillissement van de vennootschap in principe hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement als sprake is van kennelijke onbehoorlijke vervulling van de bestuurstaak en als aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Of iemand feitelijk beleidsbepaler is, moet blijken uit de feiten en omstandigheden van het geval. Wat in ieder geval meespeelt, is het zich feitelijk als bestuurder gedragen en betrokken zijn bij het dagelijkse bestuur van de onderneming.

Specialismen: