Ok

Home > Woordenlijst > Ok

Wat is Ok?

De Ondernemingskamer (of “Ok”) is sinds 1970 een bijzondere Kamer van het gerechtshof Amsterdam. De Ondernemingskamer bestaat ingevolge artikel 66 lid 2 van de Wet op de rechterlijke organisatie uit drie rechterlijke ambtenaren uit het gerechtshof en twee personen (deskundige leden) die niet tot de rechterlijke macht behoren. Dit zullen veelal personen uit het bedrijfsleven of de accountancy zijn.

De Ondernemingskamer is landelijk bevoegd tot het gelasten van een onderzoek in een onderneming (enquêterecht). Ook behandelt de Ondernemingskamer onder andere procedures betreffende de jaarrekening van een onderneming (jaarrekeningprocedure).

De Ondernemingskamer behandelt onder meer ook de volgende zaken:

  • hoger beroep van vonnissen van de rechtbank in een geschillenregeling;
  • vorderingen tot overdracht van aandelen door minderheidsaandeelhouders;
  • hoger beroep tegen beschikkingen van de rechtbank inzake verzet tegen kapitaalvermindering;
  • hoger beroep tegen beschikkingen van de rechtbank inzake verzet tegen fusie;
  • hoger beroep tegen beschikkingen van de rechtbank inzake verzet tegen splitsing;
  • hoger beroep tegen beschikkingen van de rechtbank inzake verzet tegen beëindiging van overblijvende aansprakelijkheid in verband met het intrekken van een 403-verklaring;
  • verzoeken tot ongegrondverklaring van een bezwaar tegen benoeming van een lid van de raad van commissarissen;
  • beroep van een ondernemingsraad (OR) tegen een adviesplichtig besluit van een ondernemer; en
  • verzoeken tot naleving van de Wet op de Europese Ondernemingsraden.


  • Specialismen: