handels­overeenkomst

Home > Woordenlijst > handelsovereenkomst

Wat is een handelsovereenkomst?

Een handelsovereenkomst is een zakelijke overeenkomst tussen professionele partijen met betrekking tot het tegen betaling leveren van goederen of diensten.

De term “handelsovereenkomst” is met name van belang bij het bepalen van de vertragingsschade. Artikel 6:119a lid 1 Burgerlijk Wetboek luidt:

“De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in de wettelijke rente van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan. Onder handelsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.”

Specialismen: