levering van aandelen

Home > Woordenlijst > levering van aandelen

Wat is een levering van aandelen?

Voor de levering of overdracht van aandelen of de levering of overdracht van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde notariële akte vereist.

Een akte van levering van aandelen bevat onder andere: (i) de persoonlijke gegevens van de natuurlijke personen die bij de overdracht van de aandelen partij zijn; (ii) gegevens van de rechtspersonen die bij de overdracht partij zijn en (iii) het aantal en de soort aandelen waarop de overdracht betrekking heeft.

Aan het aandeel verbonden rechten (zoals het stemrecht) kunnen pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap waarvan de aandelen worden overgedragen de levering heeft erkend of de leveringsakte op de juiste manier aan de vennootschap is betekend.

Het aandeelhoudersregister wordt na de levering van de aandelen aangepast.

Specialismen: