juridische splitsing

Home > Woordenlijst > juridische splitsing

Wat is een juridische splitsing?

Bij een juridische splitsing wordt het vermogen van een rechtspersoon onder algemene titel opgesplitst en gaat het vermogen van de oorspronkelijke rechtspersoon over op een andere rechtspersoon of op andere rechtspersonen. Bij splitsing wordt aangegeven welke vermogensbestanddelen overgaan naar welke rechtspersoon. De wet maakt onderscheid tussen een zuivere splitsing en afsplitsing:

Een zuivere splitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen van een rechtspersoon die bij de splitsing ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door twee of meer andere rechtspersonen.

Een afsplitsing is de rechtshandeling waarbij het vermogen of een deel daarvan van een rechtspersoon die bij de splitsing niet ophoudt te bestaan onder algemene titel overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving wordt verkregen door een of meer andere rechtspersonen waarvan ten minste één overeenkomstig het bepaalde in deze of de volgende afdeling lidmaatschapsrechten of aandelen in zijn kapitaal toekent aan de leden of aan aandeelhouders van de splitsende rechtspersoon of waarvan ten minste één bij de splitsing door de splitsende rechtspersoon wordt opgericht.

Specialismen: