Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van toepassing op alle gesprekken via telefoonnummer 0900-8090

Artikel 1 – Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de juridische dienstverlening en adviezen die u bij 0900-jurist afneemt via het telefoonnummer 0900-8090. Door gebruik te maken van de dienstverlening van 0900-jurist via 0900-8090 en het online juridische platvorm van 0900-jurist gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden van 0900-jurist. 
 2. Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De vernietigde of nietige bepalingen zullen door ons worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 2 – Advies via 0900-8090

 

 1. 0900-jurist heeft als doelstelling om juridisch advies dichtbij ondernemers en particulieren te brengen. 0900-jurist doet dit door ondernemers en particulieren met één telefoongesprek een direct advies te geven. 
 2. Het telefoonnummer 0900-8090 is bereikbaar op iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur en van 20:00 tot 22:00 uur en op woensdag van 20:00 uur tot 22:00 uur, met uitzondering van feestdagen. 
 3. 0900-jurist biedt u de mogelijkheid om via het telefoonnummer 0900-8090 advies te krijgen over: ondernemingsrecht, privacyrecht, contractenrecht, aansprakelijkheid, gerechtelijke procedures en meer generalistische juridische vragen. Op de website van 0900-jurist kunt u nog meer informatie vinden over juridische dienstverlening van 0900-jurist.
 4. Indien het 0900-jurist noodzakelijk lijkt om uw zaak verder te laten bekijken of behandelen dan kan 0900-jurist u vrijblijvend doorverwijzen. Als u dit niet wilt, kunt u dit weigeren.

 

Artikel 3 – Overeenkomst 

 

 1. De juridische dienstverlening via het telefoonnummer 0900-8090 bestaat uit het volgende:
  • Eerstelijns juridisch advies via de telefoon.
  • Kosteloze en vrijblijvende doorverwijzingen naar verdere bijstand.
 2. Wanneer u 0900-jurist belt via 0900-8090 krijgt u eerst een gratis introductietekst te horen. In deze introductietekst wordt aangegeven dat u belt via een 0900-informatienummer. Daarnaast vermeldt de introductietekst het tarief per minuut, met daarbij een maximumtarief voor het gesprek en dat uw gebruikelijke belkosten in rekening worden gebracht.
 3. Indien u de verbinding niet verbreekt na het beluisteren van de introductietekst, stemt u er automatisch mee in dat u tegen betaling gebruikmaakt van de juridische dienstverlening van 0900-jurist. Op het moment dat de introductietekst is geëindigd, worden de in de introductietekst vermelde kosten bij u in rekening gebracht en doet u afstand van uw herroepingsrecht.

 

Artikel 4 – Prijs en betaling

 

 1. Indien u door middel van 0900-8090 gebruikmaakt van de juridische dienstverlening van 0900-jurist worden de kosten hiervan via uw telefoonrekening in rekening gebracht. De actuele prijs van het 0900-informatienummer wordt vermeld in de introductietekst en is te vinden op de website van 0900-jurist.
 2. Bij het beoordelen hoeveel u aan 0900-jurist moet betalen, is de administratie van 0900-jurist beslissend. Indien u een factuur te laat betaalt, stuurt 0900-jurist u een betalingsherinnering en is 0900-jurist gerechtigd de juridische dienstverlening van 0900-jurist direct op te schorten. Als u dan nog niet betaalt, stuurt 0900-jurist een tweede betalingsherinnering. Indien u dan nog niet betaalt, zal 0900-jurist overgaan tot de uitvoer van een incassoprocedure.

 

Artikel 5 – Aanvullende werkzaamheden

 

Mocht u 0900-jurist aanvullende werkzaamheden willen laten verrichten, dan kunt u dit schriftelijk via het contactformulier op de website van 0900-jurist of tijdens een telefoongesprek met 0900-jurist aangeven. In dat geval geldt een tarief dat bij het aanbod van 0900-jurist staat vermeld en wordt een aparte overeenkomst met u gesloten. 

 

Artikel 6 – Gegevensverstrekking  

 

 1. 0900-jurist zal bepaalde gegevens van u nodig hebben om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom is het belangrijk dat u 0900-jurist de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk verstrekt. Indien 0900-jurist geen volledige informatie van u krijgt, onjuiste informatie van u krijgt of de informatie niet tijdig krijgt, dan is 0900-jurist niet aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen.
 2. 0900-jurist is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om u te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is 0900- jurist verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door 0900-jurist voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de aan u verleende diensten.
 3. 0900-jurist kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is 0900-jurist gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens u als klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient u dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan 0900-jurist.

 

Artikel 7 – Uw persoonlijke en zakelijke gegevens

 

0900-jurist gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en zakelijke gegevens. 0900-jurist behandelt de door u ingevulde gegevens als vertrouwelijk en zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij dit uit hoofde van wet- en regelgeving verplicht zou zijn. Op www.0900-jurist.nl/privacyverklaring kunt u nalezen hoe 0900-jurist met uw privacy omgaat.

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 

Alle rechten van intellectueel eigendom (zoals: auteursrechten op teksten en werken) blijven van 0900-jurist. Het is niet toegestaan om informatie en/of stukken die 0900-jurist aan u geeft in het kader van de dienstverlening van 0900-jurist (zoals: adviezen, overeenkomsten en documenten) zonder toestemming van 0900-jurist te kopiëren, te publiceren of door te sturen. Artikel 9 – Aansprakelijkheid en overmacht

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van 0900-jurist is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar verzekeraar voor uw schade zal worden uitgekeerd. U kunt geen aanspraak maken op vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Als de verzekeringsuitkering onvoldoende is of als de verzekering om welke andere reden dan ook niet tot uitkering komt, dan is iedere aansprakelijkheid van 0900-jurist beperkt tot maximaal € 500,-. 0900-jurist zal geen beroep doen op deze beperkingen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. U vrijwaart 0900-jurist voor alle aanspraken van derden in verband met uw gebruik van de dienstverlening van 0900-jurist en de juridische documenten van 0900-jurist en stelt 0900-jurist hiervoor volledig schadeloos.
 3. 0900-jurist is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het optreden van derden.
 4. In gevallen van overmacht is 0900-jurist nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel door u of derden geleden schade. Onder “overmacht” wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte van bij 0900-jurist werkzame personen, storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand(alarm), overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en als 0900-jurist door eigen leveranciers – ongeacht de reden hiervan – niet tot levering in staat wordt gesteld.
 5. Bij overmacht heeft 0900-jurist het recht om een overeenkomst met u met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat 0900-jurist in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
 6. Iedere aanspraak op de vergoeding van uw schade vervalt zes maanden nadat de schade bij u bekend is geworden of nadat u redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze schade.

 

Artikel 10 – Wijzigingen voorwaarden

 

0900-jurist mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Eventuele aanpassingen van de algemene voorwaarden zullen tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding aangekondigd worden door vermelding op deze website of anderszins aan u kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen u en 0900-jurist is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen u en 0900-jurist worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Artikel 12 – Klachten 

 

Voor klachten kunt u het contactformulier invullen op www.0900-jurist.nl/contact.hmtl. De administratie van 0900-jurist is bij geschillen leidend.              
Algemene voorwaarden van toepassing op Pay&Agree prepaid documenten en op nakijken en aanpassen van juridische documentenArtikel 1 – Algemeen

 

 1. Door gebruik te maken van de dienstverlening van 0900-jurist en het online juridische platvorm van 0900-jurist in het kader van de aankoop van Pay&Agree prepaid documenten of het laten nakijken en aanpassen van juridische documenten gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. 
 2. Mocht een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. De vernietigde of nietige bepalingen zullen door ons worden vervangen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

Artikel 2 – Gebruik van de Pay&Agree prepaid documenten

 

 1. Op het gebruik en de aankoop van de Pay&Agree prepaid documenten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
 2. Een Pay&Agree prepaid document wordt alleen aangeboden en verkocht aan zakelijke klanten.  
 3. Een Pay&Agree prepaid document is een zoveel mogelijk opmaat gemaakt eerste concept juridisch document. Een Pay&Agree prepaid document is nooit een finaal document dat direct ondertekend kan worden. Voor het aanleveren van een Pay&Agree prepaid document is 0900-jurist afhankelijk van de door de klant schriftelijk opgegeven bijzonderheden en bijgevoegde bijlagen in de daarvoor bestemde formulieren op de website van 0900-jurist. Een Pay&Agree prepaid document dient daarom bij onvolledige of onjuiste informatie van de klant door de klant zelf (idealiter bijgestaan door een juridisch adviseur) verder aangevuld te worden met specifieke gegevens van de betreffende onderneming, volgend uit: uittreksels van de Kamer van Koophandel, aandeelhouders- en certificaathouder registers, statuten, overeenkomsten en andere relevante documenten. 
 4. Het door 0900-jurist opgeleverde Pay&Agree prepaid document is afhankelijk van het door de zakelijke klant geselecteerde document en de schriftelijk door de klant doorgegeven bijzonderheden en bijgevoegde bijlagen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het selecteren van een passend document, het schriftelijk doorgeven van bijzonderheden en het bijvoegen van benodigde bijlagen.
 5. Alle documenten en toelichtingen zijn uitsluitend gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. De documenten en toelichtingen zijn uitsluitend opgesteld voor in Nederland gevestigde ondernemers die in Nederland actief zijn. 
 6. U, als zakelijke klant, mag de documenten alleen voor uzelf en/of uw eigen onderneming gebruiken voor doeleinden die direct verband houden met uw eigen bedrijfsvoering. Het is niet toegestaan om de gegenereerde documenten aan derden aan te bieden. Er zijn zichtbare en onzichtbare kenmerken aangebracht om eventuele inbreuk van rechten te achterhalen.
 7. 0900-jurist hecht veel waarde aan tevreden klanten. Mochten na aankoop en betaling van een Pay&Agree prepaid document nog onduidelijkheden bestaan, dan zal 0900-jurist contact opnemen met de klant. 
 8. Eenmaal aangekochte en verzonden Pay&Agree prepaid documenten kunnen niet worden geretourneerd en 0900-jurist geeft geen geld terug. De administratie van 0900-jurist is bij geschillen leidend.

 

Artikel 3 – Nakijken en aanpassen juridische documenten en aanvullende werkzaamheden

 

 1. Nakijken en aanpassen van juridische documenten: op uw verzoek kijkt 0900-jurist bestaande juridische documenten van u na en past 0900-jurist deze aan indien en voor zover dit mogelijk is. U dient op de website van 0900-jurist het bedrag te betalen behorende bij de documentgrootte van uw document, uw gegevens door te geven en het na te kijken document in Word-versie aan 0900-jurist te verzenden. 0900-jurist zendt u vervolgens een Track Changes versie met opmerkingen en een schone versie van het nagekeken en aangepaste document.
 2. Op het nakijken en aanpassen van juridische documenten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 
 3. Enkel zakelijke klanten kunnen juridische documenten door 0900-jurist laten nakijken en aanpassen.
 4. 0900-jurist kijkt juridische documenten van klanten eenmalig na en past ze eenmalig aan. Voor het nakijken en aanpassen van juridische documenten is 0900-jurist afhankelijk van de door de klant schriftelijk opgegeven bijzonderheden en bijgevoegde bijlagen in de daarvoor bestemde formulieren op de website van 0900-jurist. Een door 0900-jurist nagekeken en aangepaste document dient daarom bij onvolledige of onjuiste informatie van de klant door de klant zelf (idealiter bijgestaan door een juridisch adviseur) verder nagekeken en aangepast te worden met specifieke gegevens van de betreffende onderneming, volgend uit: uittreksels van de Kamer van Koophandel, aandeelhouders- en certificaathouder registers, statuten, overeenkomsten en andere relevante documenten. 
 5. Het door 0900-jurist opgeleverde nagekeken en aangepaste documenten is afhankelijk van de schriftelijk door de klant doorgegeven bijzonderheden en bijgevoegde bijlagen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk doorgeven van bijzonderheden en het bijvoegen van benodigde bijlagen.
 6. Alle documenten die 0900-jurist nakijkt en aanpast zijn uitsluitend gebaseerd op de Nederlandse wet- en regelgeving. De documenten die 0900-jurist nakijkt en aanpast zijn uitsluitend bedoeld voor in Nederland gevestigde ondernemers die in Nederland actief zijn. 
 7. 0900-jurist hecht veel waarde aan tevreden klanten. Mochten na betaling voor de diensten van 0900-jurist nog onduidelijkheden bestaan, dan zal 0900-jurist contact opnemen met de klant. 
 8. 0900-jurist geeft geen geld terug na het nakijken of aanpassen van juridische documenten. De administratie van 0900-jurist is bij geschillen leidend.

 

Artikel 4 – Gegevensverstrekking  

 

 1. 0900-jurist zal bepaalde gegevens van u nodig hebben om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarom is het belangrijk dat u 0900-jurist de volledige en juiste gegevens zo snel mogelijk verstrekt. Indien 0900-jurist geen volledige informatie van u krijgt, onjuiste informatie van u krijgt of de informatie niet tijdig krijgt, dan is 0900-jurist niet aansprakelijk voor de directe en indirecte gevolgen.
 2. 0900-jurist is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om u te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is 0900-jurist verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door 0900-jurist voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de aan u verleende diensten.
 3. 0900-jurist kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is 0900-jurist gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens u als klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient u dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan 0900-jurist.

 

Artikel 5 – Betaling

 

 1. Voor een document is een vergoeding verschuldigd die bij het aanbod in 0900-jurist staat vermeld. De vergoeding is altijd exclusief btw.
 2. Betalingen kunnen uitsluitend worden verricht via de betaalmethode(n) die tijdens het bestelproces wordt of worden weergegeven.
 3. De factuur zal uitsluitend in Pdf-formaat beschikbaar worden gesteld en wordt per e-mail aan u toegezonden.
 4. Eerst na het verrichten van de betaling en het verzenden van gevraagde gegevens en bijlagen door u, zal het document onder vermelding van de omschrijving van de betalingsbevestiging aan u ter beschikking worden gesteld.

 

Artikel 6 – Uw persoonlijke en zakelijke gegevens

 

0900-jurist gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke en zakelijke gegevens. 0900-jurist behandelt de door u ingevulde gegevens als vertrouwelijk en zal deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij dit uit hoofde van wet- en regelgeving verplicht zou zijn. Op www.0900-jurist.nl/privacyverklaring kunt u nalezen hoe 0900-jurist met uw privacy omgaat.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

 

Alle intellectuele eigendomsrechten van de ter beschikking gestelde Pay&Agree prepaid documenten berusten bij 0900-jurist. U verkrijgt alleen het recht het gegenereerde document te gebruiken voor uzelf en/of uw eigen onderneming en voor doeleinden die direct verband houden met uw eigen bedrijfsvoering. Het is niet toegestaan om de Pay&Agree documenten aan derden aan te bieden.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en overmacht

 

 1. Iedere aansprakelijkheid van 0900-jurist is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door haar verzekeraar voor uw schade zal worden uitgekeerd. U kunt geen aanspraak maken op vergoeding van indirecte schade of gevolgschade. Als de verzekeringsuitkering onvoldoende is of als de verzekering om welke andere reden dan ook niet tot uitkering komt, dan is iedere aansprakelijkheid van 0900-jurist beperkt tot maximaal € 500,- (zegge: vijfhonderd euro). 0900-jurist zal geen beroep doen op deze beperkingen als sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. U vrijwaart 0900-jurist voor alle aanspraken van derden in verband met uw gebruik van de dienstverlening van 0900-jurist en de juridische documenten van 0900-jurist en stelt 0900-jurist hiervoor volledig schadeloos.
 3. 0900-jurist is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het optreden van derden.
 4. In gevallen van overmacht is 0900-jurist nimmer gehouden tot vergoeding van eventueel door u of derden geleden schade. Onder “overmacht” wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan: ziekte van bij 0900-jurist werkzame personen, storingen in de internet- of telecommunicatie-infrastructuur, (D)Dos-aanvallen, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand(alarm), overstroming, in- en uitvoer belemmeringen en als 0900-jurist door eigen leveranciers – ongeacht de reden hiervan – niet tot levering in staat worden gesteld.
 5. Bij overmacht heeft 0900-jurist het recht om een overeenkomst met u met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat 0900-jurist in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
 6. Iedere aanspraak op de vergoeding van uw schade vervalt zes maanden nadat de schade bij u bekend is geworden of nadat u redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze schade.

 

Artikel 9 – Wijzigingen voorwaarden

 

0900-jurist mag deze voorwaarden op ieder moment aanpassen. Eventuele aanpassingen van de algemene voorwaarden zullen tenminste 30 dagen voor inwerkingtreding aangekondigd worden door vermelding op deze website of anderszins aan u kenbaar worden gemaakt.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op de rechtsverhouding tussen u en 0900-jurist is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen u en 0900-jurist worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

 

Artikel 11 – Klachten 

 

Voor klachten kunt u het contactformulier invullen op www.0900-jurist.nl/contact. De administratie van 0900-jurist is bij geschillen leidend.              

Specialismen: