boeteclausule

Home > Woordenlijst > boeteclausule

Wat is een boeteclausule?

Een clausule of beding waarin wordt bepaald dat als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt, hij of zij gehouden is om bijvoorbeeld een geldsom of te betalen (of een andere prestatie te voldoen).

Vaak zal over een boetebeding niet uitgebreid onderhandeld zijn en kan de overeengekomen boete de schuldeiser onevenredig bevoordelen. De schuldenaar kan de rechter dan vragen om de overeengekomen boete te matigen, zodat hij of zij minder hoeft te betalen dan tussen partijen is overeengekomen. De rechter is daarin terughoudend, nu een boeteclausule is overeengekomen tussen partijen (“afspraak is afspraak”) en een boete daarnaast juist hoog genoeg moet zijn om de beoogde aansporende werking te hebben. De rechter zal alleen tot matiging overgaan in uitzonderlijke gevallen, wanneer de billijkheid de matiging klaarblijkelijk eist.

Specialismen: