materiële schade

Home > Woordenlijst > materiële schade

Wat is materiële schade?

In tegenstelling tot immateriële schade is materiële schade (ook wel “vermogensschade” genoemd) schade die direct uit te drukken is in geld. Materiële schade kan zowel geleden verlies als gederfde winst zijn.

Als vermogensschade komen onder andere voor vergoeding in aanmerking:

  • redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
  • redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; en
  • redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.


  • Specialismen: