Publicatie

Verschillende samenwerkingsvormen en de BV

Rechtsvormen: de BV

Gepubliceerd op: 1 januari 2022

 

Als u start als ondernemer kiest u een rechtsvorm. De rechtsvorm bepaalt onder andere: 1. De uitstraling: heeft het een eigen identiteit en willen derden er zaken mee doen?
 2. De mate waarin risico’s beperkt kunnen worden, denk dan aan: privévermogen afschermen, het beperken van schade in geval van faillissement en de bescherming van intellectueel eigendomsrechten. 
 3. De manier van samenwerken, zowel strategisch als financieel: hoe wordt er geparticipeerd en gefinancierd?
 4. De flexibiliteit die een ondernemer heeft om de onderneming te verkopen of een andere onderneming te kopen.
 5. Wat er gebeurt als een ondernemer stopt met werken of komt te overlijden.
 6. De fiscale planning: moet vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting afgedragen worden? En is de mkb-winstvrijstelling of de ondernemersaftrek van toepassing?

 

Een ondernemer heeft keuze uit de volgende rechtsvormen: • Eenmanszaak
 • Besloten vennootschap (B.V.)
 • Naamloze vennootschap (N.V.)
 • Maatschap
 • Vennootschap onder firma (v.o.f.) 
 • Commanditaire vennootschap (c.v.)
 • Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
 • Coöperatie of de onderlinge waarborgmaatschappij
 • Stichting  

 

De B.V.Een besloten vennootschap is een rechtspersoon met een eigen identiteit, die op eigen naam activa houdt wat aantrekken van (project)financiering vergemakkelijkt. Ook biedt een B.V. bescherming tegen aansprakelijkheden. De aansprakelijkheid van de moedervennootschap is in principe beperkt tot het bedrag dat zij aan aandelenkapitaal moet volstorten.

Voor het oprichten van een Nederlandse B.V. is wel een akte van oprichting (inclusief statuten) nodig die door een notaris is opgesteld en gepasseerd. Ook moet aan financiële rapportageverplichtingen worden voldaan. Dit zijn kostenposten.

Let ook op dat als u handelt namens een B.V. in oprichting (i.o.) u hoofdelijke aansprakelijk bent op grond van de wet.

 

Na oprichting van een B.V. zullen mogelijk de volgende juridische documenten nodig zijn: • Arbeidsovereenkomsten
 • Managementovereenkomsten
 • Rekening courant overeenkomsten
 • Aandeelhoudersovereenkomst of certificaathouders overeenkomst


Voor deze en meer overeenkomsten en voor vragen over de verschillende rechtsvormen kunt u contact opnemen met 0900-jurist op nummer 0900-8090.

Blijf op de hoogte van juridische ins & outs

Ontvang net als vele andere ondernemers onze gratis Juridische Updates 🎯

  

Specialismen:

ONDERNEMERS

Aandeelhoudersovereenkomst
Algemene voorwaarden
Alternatieve geschillenbeslechting
Bestuurdersaansprakelijkheid en concernaansprakelijkheid
Betalingsverzoeken
Certificaten
Faillissement
Gerechtelijke procedures
Groepsvrijstelling 403-verklaring
Incasso
Joint venture
Leningsovereenkomsten
Onderhandeling
Overeenkomsten
Schikking
Sommatiebrief
Samenwerkingsovereenkomsten
Wanbetalers

PRIVACY

AVG
Gegevensbescherming
Privacy statement
Privacy beleid
Verwerkersovereenkomst

CONTRACTEN

Nakijken
Nakoming
Opstellen