Plaatsen nepreviews wordt een halt toegeroepen

Vanaf 28 mei geldt een verbod op het plaatsen van valse consumentenbeoordelingen.

Mareille Tol, Senior Bedrijsjurist en oprichter 0900-Jurist. Gepubliceerd op: 5 april 2022
Auteur: mr. Mareille Tol

Heden ten dage zijn er online ontelbaar veel aanbieders van diensten en producten. Voor consumenten is het daarom een hele opgave om te achterhalen bij welke aanbieder ze in een bepaald geval het best terecht kunnen. Een consument kan bij het maken van keuzes de ervaringen van andere consumenten gebruiken en dit blijkt erg effectief te zijn. De populariteit van beoordelingssites groeit om die reden. Aan de andere kant zijn er aanbieders die brood zien in het plaatsen van nepreviews over hun producten en diensten, wat de consument kan misleiden. De overheid wil het plaatsen van nepreviews een halt toeroepen. Hierna leest u hoe de overheid dit denkt te bereiken.

 

De Europese Richtlijn en het Nederlands wetsvoorstel

Om bestaande richtlijnen over consumentenbescherming te moderniseren, met onder andere de invoering van het verbod op nepreviews, stelde de EU al in 2019 de Richtlijn (EU) 2019/2161 vast. Deze Europese Richtlijn moest echter nog door de Nederlandse wetgever worden “omgezet” in een Nederlandse wet. Dit is gebeurd en het wetgevingsproces is doorlopen. Op 29 maart 2022 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel modernisering consumentenbescherming afkomstig van ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en Franc Weerwind van Rechtsbescherming. De overheid wil hiermee onder meer een vuist maken tegen nepreviews. De consument moet duidelijker en eerlijker geïnformeerd worden. Vanaf 28 mei 2022 treedt de Nederlandse wet in werking.

 

De Nederlandse wet

Vanaf 28 mei aanstaande geldt onder meer het verbod op het (laten) plaatsen van valse consumentenbeoordelingen bij webwinkels en digitale platforms. Dit verbod en daarmee samenhangende verplichtingen zullen dan te vinden zijn in artikel 6:193g sub z en sub aa van het Burgerlijk Wetboek, onderdeel van “Oneerlijke handelspraktijken” (Afdeling 3A Boek 6 Burgerlijk Wetboek).

 

Neppe review: misleidende handelspraktijk

Het plaatsen van een neppe review is een “misleidende handelspraktijk”. Onderdeel van de nieuwe wet is dat het handelaren (natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf) verboden wordt om valse en neppe online reviews te plaatsen die de consument kunnen misleiden. Daarbij is eveneens het door derden laten plaatsen van nepreviews verboden.

 

Treffen van maatregelen

Naast het verbod om nepreviews te (laten) plaatsen, moeten ondernemers redelijke en proportionele maatregelen treffen om na te gaan of de geplaatste beoordelingen daadwerkelijk afkomstig zijn van hun klanten (dit moeten klanten zijn die daadwerkelijk een product van de betreffende ondernemer hebben gekocht en gebruikt). Over getroffen maatregelen dient een ondernemer dan naar klanten toe transparant te zijn.

 

Wat zijn nu de consequenties van niet naleving van de nieuwe wet?

Het niet naleven van de wet kan vergaande financiële gevolgen hebben voor bedrijven. Consumenten kunnen de betreffende (koop)overeenkomst vernietigen en geld terugkrijgen. In dit kader kan de ondernemer ook aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een consument heeft geleden. Verder ziet de Autoriteit Consument & Markt (ACM) als toezichthouder toe op naleving van regels rondom oneerlijke handelspraktijken en kan het ACM ondernemers flinke boetes opleggen. Het is voor ondernemers daarom van belang om ook op het terrein van klantenbeoordelingen zaken op orde te hebben.

 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie en juridisch advies over oneerlijke of misleidende handelspraktijken kunt u contact opnemen met 0900-jurist op 0900-8090. U krijgt direct een senior bedrijfsjurist aan de lijn die jarenlang werkte als advocaat.

Blijf op de hoogte van juridische ins & outs

Ontvang net als vele andere ondernemers onze gratis Juridische Updates 🎯

  

Specialismen: